xd.ag 香当|享档 在线文档分享与交流平台
P3

媒体广告合同

媒体广告合同     甲方: 乙方:   现经甲乙双方友好协商,根据现行法律法规对合同、知识产权及网络管理的有关规定,就甲方在乙方的网站发布Internet广告事宜达成以下协议...

3年前    6042    0
P5

户外广告牌广告合同模板

户外广告牌广告合同   甲方:(以下简称甲方)                             乙方:(以下简称乙方)                             ...

7年前    13489    0