P3

  餐饮娱乐中心业务经理劳动合同

    **餐饮娱乐中心业务经理劳动合同   甲方: 乙方:               (身份证号:                                  )     ...

  3年前    3623    0
  P2

  餐饮供货协议

   购买方: (以下简称乙方) 甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议: 一、 合作关系 甲、乙双方...

  6年前    18499    0