xd.ag 香当|享档 在线文档分享与交流平台
类型:
P2

多媒体课程设计小组小结报告

计算机多媒体基础小结报告 姓名:徐缘(12122261)吴登明(12122262)徐亮(12122264)周天扬(12122265)  课程设计分工: 小结报告正文: 本次的大作业是...

5年前    9211    0
P6

《公共空间规划与设计》课程设计任务书

《公共空间规划与设计》课程设计任务书 设计与艺术 学院 景观环艺 专业   076    班级 学生:          题目:  **庄规划设计                     ...

7年前    12729    0